Wat is een stamboom?

Een stamboom is een schema of overzicht met de familierelaties van verschillende generaties van één geslacht. Het wordt gebruikt voor:

 • Het opmaken van een notariële akte bij een opengevallen nalatenschap.
 • Het opstellen van een testament.
 • Bijzondere gevallen, aangevraagd door diverse instanties voor boedelkwesties, het pandhuis, etc.

 

Wat is nodig voor de aanvraag van een stamboom?

 • Het familieboekje (origineel en kopie meenemen).
 • De overlijdensakte van:
  De betreffende persoon (voor personen die buiten Suriname zijn overleden, dient een akte uit het buitenland te worden opgevraagd).
  Iedere bloedverwant die deel uitmaakt van de stamboom.
 • De geboorteakte van de bloedverwant die in het buitenland is geboren.
 • Elk ander document waaruit het bloedverwantschap kan worden vastgesteld.

 

Wie mogen een stamboom aanvragen?
Het CBB heeft richtlijnen geformuleerd voor wie een stamboom mag aanvragen, namelijk de langstlevende echtgenoot/echtgenote of diens kinderen, de vader of moeder van de erflater, en de broers of zusters van de erflater met een deugdelijk bewijs waaruit die relatie blijkt. Alle andere personen moeten een gelegaliseerde machtiging van de naaste bloedverwanten overleggen bij de aanvraag.


Wat als de aanvrager geen familieboek van de overledene kan overleggen?

De aanvrager kan in dat geval de juiste persoonsgegevens van de familieleden schriftelijk indienen, inclusief:

 • De juiste familienaam.
 • De voornamen in de juiste volgorde (geen roepnamen).
 • De geboortedatum.


Indien men geen overlijdensakte kan overleggen, moeten de overlijdensdatum en plaats duidelijk worden vermeld. Aan de hand van de verstrekte gegevens maakt de ambtenaar een verklaring op die door de aanvrager moet worden ondertekend.

Het opzettelijk verzwijgen of weglaten van informatie van erfgenamen in de stamboom heeft strafrechtelijke consequenties!!!

Overleden in het buitenland
Wanneer een erfgenaam is overleden in het buitenland, moet de overlijdensakte worden opgevraagd in het land van overlijden. Deze akte dient te worden gelegaliseerd door de bevoegde autoriteit van dat land.

Wat zijn de kosten van een stamboom?
De kosten worden per pagina berekend en bedragen €25,- per pagina.

Wat is de wachttijd?
De wachttijd is vier tot zes weken, gerekend vanaf de dag waarop de aanvraag is afgerond. De aanvraag is pas afgerond wanneer alle relevante stukken zijn ingeleverd. Bij Roots Stambomen is de wachttijd zes maanden tot een jaar.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen.